Поверителност

Екипа на MyHAIR.bg ще използва вашите данни единствено и само с действия, свързани с вашата поръчка от сайта. Гарантираме, че няма да разпространяваме вашата лична информация или да я предоставяме на трети лица, с изключение на спедиторска фирма за доставка, избрана от вас при поръчката.